اعضای هیات علمی

استاد اول

مسئول ... فارغ التحصیل از ... در سال ... می باشد.

استاد دوم

مسئول ... فارغ التحصیل از ... در سال ... می باشد.
رئیس مدرسه

استاد سوم

مسئول ... فارغ التحصیل از ... در سال ... می باشد.

استاد چهارم

مسئول ... فارغ التحصیل از ... در سال ... می باشد.

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی